درس دیروز برای سیاست امروز

در حمله مغولان به بغداد یک طرف ماجرا ، خان فاتح و خونخوار مغول بود و در طرف دیگر خلیفه مفلوک و ضعیف سلسله عباسی ، در این موقعیت متفکر برجسته شیعی خواجه نصیرالدین طوسی از فرصت پیش آمده استفاده نموده و نه تنها ایران را از نیروی ویرانگر مغولی تا حدودی زیادی حفظ نمود ، بلکه با تاسیس رصد خانه مراغه و سیاست بی طرفی فعال به جای نوحه سرای برای خلیفه بخت برگشته و سرنگون شده بغداد ، عزت و استقلال و احیای هویت شیعی ایران را مد نظر و همت خود قرار داد ؛ سیاستی که بعدها در اعقاب شیخ صفی الدین اردبیلی منجر به تاسیس سلسله صفویه گردید۰
صرف نظر از برخی مغرضین ، هیچ مورخ ایرانی منصف و دانش دوستی نیست که در طول این هشت قرن از سیاست و درایت این خواجه سیاستمدار و با تدبیر تمجید نکرده باشد ۰

دیدگاهتان را بنویسید