فیلم : آقای رئیسی! تغییر ریل بدون پاکسازی ممکن نیست!

سعید قاسمی خطاب به رئیس جمهور: آقای رئیسی اینها نمی گذارند ریل را عوض کنی!
خواهان محاکمه،‌ اخراج، پاکسازی و براندازی جریان منحوس اسلام آ.م.ر.یکایی هستیم.

https://www.aparat.com/v/Avug5

دیدگاهتان را بنویسید