پاسخی به مهم‌ترین شبهات مربوط به هواپیمای اوکراینی!

چرا در شب حادثه آسمان کلیرنشد؟

دراینباره اختلاف کارشناسی وجود داشت . یک نگاه معتقد به کلییرکردن بود و دیدگاه دیگر نه . دیدگاه دیگر معتقد است تنها در زمانی می توان آسمان را کلیر کرد که حمله هوایی دشمن قطعی باشد ، آژیر قرمز از رسانه ها به صدا در بیاید و مردم به پناهگاه بروند تا بتوان آسمان را کلیر کرد ، این در حالی است که در آن شب شواهدی مبنی بر حمله قطعی دشمن وجود نداشته . صاحبان این دیدگاه معتقدند که حتی در طول ۸ سال دفاع مقدس نیز فرودگاهها تعطیل نشدند

چرا دو موشک به سمت هواپیما شلیک شد؟

پایه و اساس شلیک دو موشک به سمت هواپیما ، قطعیت و یقین اپراتور است که گمان می کند در حال مقابله با یک موشک کروز است در حقیقت علت شلیک موشک دوم ، یقین اپراتور به متخاصم بودن هدف و همچنین تداوم مسیر حرکتی هدف پس از شلیک موشک اول است . آیا هردو موشک به هواپیما اصابت کرد ؟ خیر . اطلاعات ثبت شده هر دو موشک در سامانه دفاع هوایی نشان می دهد که موشک اول در مجاورت هواپیما منفجر شده و موشک دوم در فاصله حدود ۹۰۰ متری شمال موقعیت هواپیما منفجر شده است .
هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافری فقط در ایران اتفاق افتاده ؟ بروز سانحه برای هواپیماهای غیرنظامی در اثر فعالیتهای نظامی موضوعی است که در دنیا مواردی برای آن ثبت شده است . شبیه این موارد : پرواز ۰۰۷ هواپیمایی ملی کره در تاریخ اول سپتامبر ۱۹۸۳ پرواز شماره ۱۸۱۲ سیبریا در تاریخ ۴ اکتبر سال ۲۰۰۱ پرواز شماره ۱۷ خطوط هوایی مالزی در تاریخ ۱۷ جولای ٢٠١۴ .

چرا سخنگوی نیروهای مسل‌ح در روز واقعه تکذیب کرد؟

 علت این موضوع شرایط خاصی است که در تیمهای بازرسی نظامی حاکم است . کمتر از دو ساعت پس از شلیک موشک ، فرمانده نیروی هوافضای سپاه موضوع را به فرمانده کل سپاه اطلاع می دهد و او نیز مقامات ستادکل نیروهای مسلح را در جریان این واقعه قرار می دهد . در ستادکل نیروهای مسلح ابتدا مقاومتهایی در زمینه پذیرش این مسئله وجود دارد چراکه اتفاق رخ داده آنچنان غیرقابل باور و بر خلاف پروتکل ها و دستورالعمل هاست که احتمال بروز آن اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار کم است ، با این حال از غروب روز چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ تیم بررسی سانحه در معاونت بازرسی ستادکل نیروهای م.سل.ح تشکیل می شود ، اما تشکیل تیم بررسی سانحه به معنای قطعیت در وقوع سانحه نیست بلکه این تیم به دنبال بررسی شواهد و قرائن هستند تا قعطیت ساقط شدن هواپیما را اثبات یا رد کنند . لذا اساسا در آن مقطع زمانی موضوع هنوز قطعیت نداشته است .

چرا اطلاع رسانی حادثه با تاخیر انجام شد؟

 کلید ماجرای تاخیر در اعلام علت سانحه ، موضوع بررسی همه احتمالات است.در اینباره ۴ احتمال وجود داشت . نخستین احتمال فرماندهان در ساعات اولیه همان .شلیک پد.ا.فند و اصابت مو.ش.ک به هواپیما است که خود می تواند شامل بررسی سه عامل خطای انسانی ، خرابکاری و ج.ن.گ الکترونیک باشد . بررسی احتمال خطای انسانی شامل بازبینی گرافهای راداری ، مکالمات درون شبکه ای و بررسی تک تک اقدامات صورت گرفته توسط اپراتور است که وارسی و بازبینی آنها نیازمند دقت زیاد است . که از سوی دیگر بررسی احتمال خرابکاری شامل خرابکاری فنی یا خرابکاری توسط عامل انسانی نیز خود نیازمند بررسی دقیق و مصاحبه با عوامل دخیل در ماجرا از جمله اپراتورهای سامانه و عوامل نگهداری سامانه است .
سومین احتمال از این سناریور را می توان بررسی اقدامات ج.ن.گ الکترونیک و ایجاد اختلال در را.دار.های شبکه یکپارچه برشمرد . احتمال دوم را می توان اصابت همزمان کر.و.زومو.ش.ک پد.ا.فندی به هواپیما در یک نقطه تلاقی برشمرد به این صورت که مو.ش.ک کر.و.ز در یک نقطه تلاقی باهواپیما ، مورد اصابت مو.ش‌.ک پد.افند.ی قرار گرفته باشد . از آنجایی که این احتمال نیازمند بررسی کارشناسی گرافهای راداری و داده های شبکه یکپارچه پد.افند.ی است ، یکی از علل تاخیر را می توان بررسی این داده ها برشمرد . سومین دلیل احتمالی برای تاخیر در اعلام علت سانحه را می توان بررسی احتمال تر.و.ر.ی.ستی بودن سقوط هواپیمابامنشأ داخلی و خارجی برشمرد . چهارمین احتمال را می توان یقین سامانه پد.افند.ی به هدف قرار دادن یک مو.ش.ک کر.و‌.ز برشمرد . به عبارتی نخستین احتمال در علت تاخیر را می توان مفروض بودن نقص فنی هواپیما و سرنگونی مو.ش.ک کر.و.ز توسط پد‌‌.ا.فند هوایی برشمرد که پس از آن نیروهای ن.ظا.می به دنبال بقایای مو.ش.ک کروز بوده اند .
این سامانه از آنجاکه یک سامانه درگیری در برد کوتاه است ، رادار آن قابلیت تشخیص نوع هدف را ندارد ، چراکه اساسا طبقه بندی و پایش اهداف در مرکز فر.ماند.هی انجام می شود که این مرکز در تعامل با بخش غیرن.ظا.می اطلاعات کلیه پروازهای تجاری را دارد و اپراتور باید با هماهنگی آن مرکز اقدام به ش.لیک کند ؛ با این حال برای آنکه کاربر بتواند هدف را به صورت چشمی هم شناسایی کند ، یک سامانه الکترواپتیکی نیزدرتور – ام تعبیه شده تاکاربر بتواند هدف را ببیند ، لیکن این سامانه از آنجاکه از نوع مرئی و اپتیکی است ، در زمان تاریکی هوایعنی در زمان وقوع حادثه هواپیمای اوکراینی کاربرد ندارد و کاربرنمی تواند درتاریکی هدف خود را ببیند .

خطای انسانی که عامل این حادثه بوده به چه معناست؟

به طور کلی در بررسی زنجیره خطای این سانحه ، ۴ خطارخ داده است : ۱- خطادرتنظیم مجدد شمال سامانه ۲- نقص در برقراری ارتباط بین سامانه عمل کننده و مرکز هماهنگی ۳ – شناسایی و طبقه بندی اشتباه هدف کشف شده ۴ – نادیده گرفتن دستورالعمل ش.لیک آیا رادار توانایی تشخیص هواپیمای مسافری از مو.ش.ک کر.و.ز را نداشته ؟ سامانه تور – ام که در سیستم نامگذاری ناتو با اسم SA – ۱۵ شناخته میشود یک سامانه د.فا‌.ع هوایی نقطه ای بردکوتاه است که در آن سیستم رادار و پرتاب مو.ش‌.ک روی یک شاسی شنیداریکپارچه شده است و برد درگیری آن بین ۸ تا ۱۲ کیلومتر است . این سامانه دو رادار کشف و ردگیر دارد که رادار کشف اطلاعات اولیه هدف را به کاربر می دهد و کاربر پس از کشف هدف برای ردگیری آن اقدام به چرخاندن رادار ردگیر به سمت هدف میکند .

«پست قبلی

پست بعدی»

دیدگاهتان را بنویسید

*

code