رسانه دانشجویی، خبرنامه دانشجویان، در سال 1388 فعالیت خود را آغاز کرده‌است. این رسانه که در ابتدا فعالیت خود را به انتشار اخبار و تحلیل‌های مربوط به دانشگاه اختصاص داده بود و همچنان هم، بازتاب فعالیت‌های دانشجویی، نشریات دانشجویی از فعالیت‌های اصلی این رسانه است.  اما پس از مدتی این رسانه حیطه فعالیت خود را گسترش داده و به پوشش اخبار و تحلیل‌های سیاسی، اجتماعی، مسائل زنان و… نیز می‌پردازد. به لحاظ جریان دانشجویی به تعبیری می‌توان این رسانه را انشعابی از تشکل انجمن اسلامی مستقل دانست. پس به تبع خبرنامه دانشجویان در زمره رسانه‌های انقلابی قرار می‌گیرد. نگاه به مسائل در این رسانه نسبتا ار دریچه دانشگاه است که نشات می‌گیرد و دانشجویان غالب خبرنگاران این خبرگزاری را تشکیل می‌دهند.

موسس و صاحب امتیاز این خبرگزاری، علی خضریان، فعال اسبق دانشجویی و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی است و مسلم خلخال، فعال دانشجویی و رسانه‌ای، مدیر مسول جدید این رسانه می‌باشد.

«پست قبلی

پست بعدی»