دسته: نظریه جنگ

جنگ پدیده ای ازلی و ابدی

آیا جنگ و منازعه، امر ذاتی و جوهری است و یا تبعی و عرضی؟ آیا جنگ و منازعه ضرورتی بر مبنای اجبار است یا انتخابی بر پایه ضرورت؟ آیا جنگ و منازعه …

14 فروردین 1401 0 دیدگاه