وقتی همه مقصرند

1- ماجرای مشهد در نتیجه برآورد اشتباه و عدم پیش بینی درست فدراسیون فوتبال اتفاق افتاده و مسئول اول و آخر همه ماجراهای مشهد فدراسیون فوتبال هست.

۲- فدراسیون در اوج موج ششم کرونا مشهد را میزبان اعلام می کند. چرا؟ فکر می کنند بازی بدون تماشاگر خواهد بود و از برگزاری مسابقه در مشهد می توان بهره های فرهنگی و سیاسی برد.

۳- چرا هیچ کس با این تصمیم مخالفت نکرد؟ واقعیت این است که فدراسیون فوتبال خودش را تافته جدا بافته می داند و خدا را بنده نیست در نتیجه خودش تصمیم گرفته و خودش عمل می کند چه برسد که در این مورد جز معدود اعتراضی، مخالفت جدی هم نبوده است.

۴- آیا فکر نمی کردند که ممکنه شرایط کرونا تغییر کند؟ خیر، تصمیم ها معمولا روزمره و کوتاه مدت گرفته می شود واحتمالا فدراسیون فوتبال فکر می کرده حتی اگر به خاطر کروناهم مجوز ندهد از ترس حضور بانوان در ورزشگاه مشهد حتما مخالفت خواهد کرد.

۵- زمان می گذرد و از قضا موج کرونا فروکش می کند و محدودیت ها برداشته می شود. فدارسیون فوتبال همچنان اصرار بر برگزای بدون تماشاگر مسابقه دارد ولی ستاد کرونا حاضر نمی شود مسئولیت عدم مجوز را بر عهده بگیرد ومجوز ۸ هزار تماشاگر را صادر می کند.

۶- آیا نمی شد ستاد کرونا مجوز ندهد؟ می شد. پس چرا صادر کرد؟ احتمالا برای حفظ اعتبار ستاد که تصمیم هایش منطقی و با دلیل است. با صدور مجوز بحران فدراسیون آغاز می شود. برگزاری بازی بدون حضور تماشاگران زن خطر تعلیق دارد.

۷- در نهایت ظاهرا فدراسیون به وزارت ورزش و نهادهای تصمیم گیر اعلام می کند فیفا به دلیل فقدان زیرساخت های لازم با عدم حضور بانوان در ورزشگاه موافقت کرده است.

۸- آیا فدراسیون درست گفته است؟ جواب این سئوال را فقط فدراسیون و فیفا می دانند اما به نظر من فدراسیون گفته که فیفا موافقت خواهد کرد و مشکلی نیست.

۹- حرف فدراسیون باعث می شود زمان از دست برود و روز بازی برسد. در این جا اتفاقاتی می افتد که نتیجه آن حضور زنان در درب های ورزشگاه است. بخشی از زنان حاضر کارت دعوت داشته اند؟

۱۰- حضور زنان و بخش زیادی از تماشاگرانی بدون بلیت باعث می شود یگان ویژه با شرایط بحرانی در مدیریت صحنه مواجهه شود تا آنچه نباید پیش می آمد بشود. در این جا آشپز دوتا می شود فدراسیون و یگان ویژه و نتیجه دو آشپزهم معلوم هست.

۱۱- ساختار حقوقی فدراسیون ها در کشور شبیه پادشاهی های مشروطه خود مختار است. نمی گویم جمهوری خودمختار چون بیشتر پادشاهی مشروطه است تا جمهوری. هر فدراسیونی به تجربه دریافته است هر جایی که بتواند از عامل خارجی برای محدود کردن قدرت حکمرانی نظام استفاده می کند. ساختار تصمیم گیری در ورزش و به صورت خاص فوتبال اشکال اساسی دارد و تا زمانی که وضعیت حقوقی فدراسیون هابراین منوال باشد، این اتفاقات تکرار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید