عزل و نصب های منطقه آزاد بر چه اساسی است؟

طبیعتا در هر دولتی تا نیروهای همراه و همفکر در مصادر امور قرار نگیرند، نمی توان انتظار تحول و پیشرفت داشت. هرچند نباید افراد متخصص و کاربلد را به بهانه هم حزبی و هم قبیلگی نبودن، از خدمت محروم کرد.

طبیعتا در هر دولتی تا نیروهای همراه و همفکر در مصادر امور قرار نگیرند، نمی توان انتظار تحول و پیشرفت داشت. هرچند نباید افراد متخصص و کاربلد را به بهانه هم حزبی و هم قبیلگی نبودن، از خدمت محروم کرد، اما قطعا افرادی که خودشان یا قبیله شان باعث وضع موجود هستند، نمی توانند جایگاهی در مدیریت آتی کشور داشته باشند.

وقتی به عملکرد 100 روزه دولت حاضر نگاه می کنیم، یکی از جدی ترین و درست ترین انتقادات وارد به آنرا در مقوله عزل و نصب ها می بینیم. عزل و نصب های پر شائبه. عزل و نصب های به دور از معیار درست. عزل و نصب های نا امید کننده که انتظار ما را از دولت فعلی پایین می آورد. زیرا وقتی به روند و افراد تازه منصوب شده نگاه می کنیم به خودمان می گوییم حقیقتا برخی از این افراد، تناسبی با جایگاه جدیدشان ندارند.

یکی از نقاط مهمی که دچار این بلیه شده است، سازمان مناطق آزاد است. این مناطق با توجه به ماهیت اقتصادی خود، در شرایط فعلی کشور نقش مهمی دارند. ظرفیت های موجود در آن می تواند به حل بحران تحریم ها کمک شایانی کند. اما به شرطی که افراد مناسب را در جایگاه مناسب قرار دهیم. حال باید پرسید آیا در مناطق آزاد، بر اساس معیارهای شایسته سالارانه عزل و نصب ها صورت می گیرد؟

آیا افرادی که عقبه فکری و سیاسی آنها به طور واضح به دولت قبل و نگاه سیاسی و اقتصادی آنها برمی گردد، می توانند در شرایطی که کشور به مسیر جدیدی نیاز دارد، به درد مردم و نظام اسلامی ما بخورد؟ آیا بهتر نیست جناب مهندس محمد، در انتصابات خود، بازنگری جدی داشته و روش این کار را تغییر دهند؟ به نظر نمی رسد با این روش اتخاذ شده، بتوان شعارهای دولت مستقر در زمان تبلیغات انتخاباتی را محقق شده دید.

دیدگاهتان را بنویسید