فیلم : منطق نتیجه‌بخش دنیای مدرن

منطق سرمایه‌داری سودجویی متزاید است. اما نتایجی که سرمایه داری در غرب دارد با اینجا متفاوت است چون زیر ساخت و منطق زیرین اش را نیاوردیم.
منطق سرمایداری ثروت‌اندوزی بلاانقطاع است. اقتصاد مدرن یعنی اساسا مفهومی به عنوان مفهوم رشد. تمام اقتصادمدرن مدهوش مفهوم رویایی و سحرانگیز رشد هستند.

دکتر حسین کچوئیان

https://www.aparat.com/v/7Sajs

دیدگاهتان را بنویسید