۱۶ گزاره درباره روابط با چین و روسیه

۱- چین زن است و روسیه مرد.

۲- چین اقتصاد است و روسیه امنیت‌.

۳- چین آینده است و روسیه گذشته.

۴- چین نماد موفقیت اقتصادی است و روسیه نماد انحطاط اقتصادی.

۵- چین نماد نظم و تشکیلات است و روسیه نماد باند و مافیا.

۶- چین فرصت‌ها را جستجو می‌کند و روسیه تهدیدها را.

۷- چین گذشتۀ استعماری ندارد و روسیه استعمارگر بوده است.

۸- چین ابزار و پل و جاده می‌سازد و روسیه فشنگ و بمب و موشک.

۹- چین برای اقتصادهای جهان امتیاز می‌سازد و روسیه از آنها امتیاز می‌گیرد.

۱۰- چین در جستجوی سرمایه‌گذاری است و روسیه در جستجوی سرمایه.

۱۱- چین شریک اقتصادی ماست و روسیه شریک سیاسی.

۱۲- اقتصاد ایران و چین مکمل هستند و اقتصاد ایران و روسیه رقیب.

۱۳- ایران صادرکننده محصولی است که چین واردکننده آنست و درآمد اصلی روسیه نیز از صادرات همان محصول است.

۱۴- ایرانِ بدون تحریم منافع تجاری بیشتری برای چین دارد و ایرانِ تحت تحریم وابستگی امنیتی بیشتری به روسیه دارد.

۱۵- ایران به عنوان یک پروژه امنیتی جایگاه روسیه نزد غرب را تقویت می‌کند و ایران به عنوان یک گذرگاه تجاری دسترسی چین به غرب را تسهیل می‌کند.

۱۶- کاهش تنش میان ایران و همسایگانش، کریدور شرقی-غربیِ جنوب خزر را برای چین جذاب می‌کند و تداومِ سطحی از این تنش، کریدور شمال خزر را محور می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید