تاثیرپذیری منطقه از افزایش قدرت ایران

وضعیت منطقه اسلامی با توجه به پیشروی یمن و تثبیت سوریه چشم انداز جدیدی را ترسیم می کند.

به نظر می رسد اتفاقاتی که با پیشروی های یمن، آن هم به سرعت مناسب در حال رخداد است، اساسا آمریکا، عربستان و همراهانی مانند امارات و ترکیه را به چالش کشانده است. آنانی که در گاه و بیگاه ها هم به طور استراتژیک و هم با برنامه ریزی های عملیاتی تلاش نمودند که در شامات از یک سو و در یمن از سوی دیگر حلقه ی پیوسته و محاصره را چنان متصل کنند که بتوانند نشانه های دور و نزدیک در سرزمین اسلامی را رقم بزنند.

واقعیت این است که تثبیت وضعیت سوریه روندی را رقم زده که مخالفین دیروز اینک در حال بازگشت به سوی سوریه ای مستقر و باثبات هستند. همچنین و بیشتر از سوریه وضعیت پیشروی های سریع مقاومت یمنی در محارب پایه های استراتژیک آمریکا، عربستان، امارات را به شدت سست نموده است.

اگر چه همچنان عربستان با هماهنگی و هدایت آمریکا و مداخله ی اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل به دنبال اقدامات سرکوب گرایانه و سلطه گری در یمن است، اما به شدت در حال رایزنی های سیاسی است تا بتواند از پیشروی های یمن بکاهد.

این اتفاقات بیان کننده یک اصل قابل توجه است و آن اینکه افزایش قدرت ملت ها خصوصا مسلمانان می تواند علاوه بر پیوستگی بیشتر همبستگی مفهومی و معنایی را رقم بزند.

شکی نیست قدرت گرفتن سوریه و یمن همچنین تثبیت گروه های مقاومت در لبنان، فلسطین و نیز جهت تحولی در افغانستان مرتبط و متاثر از افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین افزایش قدرت فلسطین موجب کاهش قدرت اسرائیل، افزایش قدرت یمن موجب کاهش قدرت سلطه گری و عناد عربستان، افزایش قدرت سوریه موجب کاهش قدرت آمریکا، امارات، عربستان و ترکیه خواهد بود.

قدرت هایی که در یک هژمونی سعی در ترسیم معماری جدیدی در ژئوپولتیک منطقه داشته اند.

ادعاهای اخیر ترکیه و برخی مداخلات دیگر منطقه ی مشترک ترکیه و ایران مثل آذربایجان و برخی از کنش ها و واکنش ها، زورهای آخری هستند که در پی افزایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران زده خواهد شد.

این اقتدارها که به هم پیوسته و با هم همبستگی دارند علاوه بر ترسیم منطقه ی بزرگ اسلامی می تواند ضامن مدل حکومتی که در آن پویایی اقتصاد، فرهنگ و سیاست به اعمال الگو قابل ارائه در جهان و بستر حکومت صاحب زمانی باشد را متصور است.

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید