توزیع پول بین کشاورزان ،تنهاراه مقابله باخشکسالی!!

بالاخره پس ازمدت ها تحصن واعتراضات کشاورزان اصفهانی ،ظهرامروز همه آحادملت درجریان تجمع عظیم ومردمی کشاورزان وشهروندان اصفهانی دربسترزاینده رود وکنارپل های “خواجو وسی وسه پل” قرارگرفتند.

تجمعی که فارغ ازموضوعش، دریک فضای آرام وبانظم وانضباط خاصی برگزارشد، که نشان داد اگرمسئولان برای شنیدن حرف های منطقی وعقلانی وحتی اعتراضی مردم، فضای مناسبی فراهم کنند، بلوغ ورشد سیاسی دربین آحادمردم ایران راشاهدخواهیم بودوهرگزدرتجمعات مردمی ،خشونت وآتش زدن هاوهرج ومرج هارانخواهیم دید.
وامیدواریم دولتمردان نگاه امیتی شان راازبیان وشکل خواسته های منطقی وقانونی مردم بردارند ومثل امروزکه این تجمع ازتمام شبکه های خبری صداوسیما منتشرشد،عملا فضابرای ترکتازی ورفتارشیطنت آمیزمعاندین مسدود شد وصداوسیمابه یک مرجع موثق برای جلب اعتمادعمومی تبدیل گردید ورسانه های بیگانه نتوانستند این تجمع راباتحریف های خاص خود منتشرنمایندکه باید به مدیریت جدید صداوسیمادررویکرد جدیدشان تبریک گفت.
…امابعد،که باید بپردازیم به موضوع این تجمع یعنی “کم آبی،خشکسالی ومتضرر شدن کشاورزان “شرق اصفهان.
سال هاست که معضل آب براثرسیاست های غلط وزارت نیرووصمت بخصوص دردولت های قبل درسه استان خوزستان،چهارمحال وبختیاری واصفهان بوجودآمده، که عمده این معضل دراثرسیاست های غلط بی توجهی به رشد قارچ گونه صنایع آب بردرحوضه آب ریزکوهرنگ،کارون وزاینده رود وانتقال بی رویه آب به یزد بوده است.زمانی که برنامه های توسعه ای بدون درنظرگرفتن مسائل کلان زیست محیطی به مرحله اجرادرآمد،بایدمنتظر چنین روزهایی نیزمی بودیم.
دقیقا بیست سال پیش مرحوم “کردوانی “خبرازخشکسالی درکشوربخصوص درمرکزایران می داد، ولی متاسفانه هشدارهای این مرد بزرگ درمیان هیاهوی دولتمردان بدست فراموشی سپرده شد.
چندروزپیش هم مسئولان سدزاینده رود رسما اعلام کردند”ذخیره موجوددرسد فقط کفاف دوماه مصرف مردم را می دهدواگرصرفه جویی اساسی صورت نگیر ازبهمن ماه، آب درسه استان مذکورجیره بندی خواهدشد!!”
این اعلام رسمی، حکایت ازوخامت اوضاع آب درمرکز ایران دارد واینجانمی خواهیم به بیان حرف های تکراری درخصوص سیاست های غلط دولت های گذشته بپردازیم ومی خواهیم ازتنهاراهکارمنطقی وعقلانی،برای رفع مشکلات کشاورزان شرق اصفهان وحتی کشاورزان سایرنقاط کشورکه دچارخشکسالی هستند ویا شده اندبگوییم.
توزیع پول تنهاراه حل!!
اواخرتابستان امسال وزارت نیرو وسازمان هواشناسی خبرازپاییزوزمستانی کم بارش خبردادندوخواهان صرفه جویی عمومی درکشورشدند.معضل بی آبی وخشکسالی درمرکز ایران وسایر نقاط کشور،موضوعی نیست که بشودباتشکیل ستادهای بحران وتشکیل کارگروه های وزارتخانه های نیرو،صمت وکشاورزی حل بشود ،این تحرکات سیاسی وجنب وجوش های سیاسی دولتمردان درحقیت پاک کردن صورت مسئله هست ولاغیرومشکلات کم آبی ومتضررشدن کشاورزان با بخشنامه ودستورالعمل حل نشده ونخواهدشد.
مسئولان دولت سیزدهم که وارث این بی برنامه گی هاهستند نباید عجولانه واحساسی به این موضوع وتجمع امروز نگاه کنند ویابپردازند ،بلکه باید باجلب نظران کارشناسان وصاحبنظران دلسوز وغیرسیاسی، باید به تبیین موضوع خشکسالی وتبعات آن بپردازند وآگاهسازی عمومی را بدون رودربایستی دردستورکارخودقراردهند وبه مردم بگویند وآن هارابرای”یک جراحی بدون بیهوشی” درزمینه آب ومسائل پیرامونی آن آماده نمایند.
آقایان مسئول باعلم باینکه تغییرات اقلیمی درچهان به یک پدیده هشداری رسیده است وسیمنارهای بین المللی معتبرباحضورسران کشورهای مهم تشکیل می شود،بایدبدانند که معضل بی آبی وکم آبی یک معضل جهانی است وبه “بی حجابی وشل حجابی” زنان ایرانی هم ربطی نداردوباید این فرآیند تغییرات آب وهوایی رااززبان کارشناسانی غیرازکارشناسان دولتی!! برای افکارعمومی تشریح نمایند وبگویندکه این معضل هست وچاره ای هم فعلا نمی توان برایش اندیشید.
لذا بنظر نگارنده وبانهایت تاسف وتاثرباید معضل وحشتناک خشکسالی وبی آبی را بپذیریم وبه مردم بگوییم که چاره ای عاجل نمی توانیم بیابیم واین معضل جهانی است نه منطقه ای ویااستانی!
واینجاست که باید درسطوح عالی کشوربرای تامین معیشت وامرارمعاش مردم ومقابله با گرسنگی،بیکاری ومهاجرت ازروستاها یک “یارانه “مکفی برای کشاورزان وخانواده هایشان تعیین نمایندتازمانی که معلوم نیست کی باشد، پرداخت این یارانه استمرارداشته باشد!!(فقط لطفا نگویید این توزیع پول باعث رشدتورم سرسام آورخواهدشد،پذیرش این تورم برتبعات نامعلوم سیاسی واجتماعی خشکسالی واین قبیل تجمعات ارجحیت دارد)
شایدعده ای ازخوانندگان گرامی به این راهکاربخندندوبه تمسخربگیرند ولی تجربیات جهانی درسال های قبل ودرکشورهای مختلف نشان داده است که “توزیع پول ویارانه” تنهاراه حل عقلانی ومنطقی برای ادامه حیات کشاورزان درنقاط مختلف کشوراست .
مسئولان دولت سیزدهم باید بیاندیشندکه حفظ اعتمادعمومی فقط وفقط درگروی صحبت کردن با مردم وشنیدن نظرات آن هاست ونباید اجازه دادکه کم آبی وخشکسالی به تیره شدن روابط انسانی ساکنین استان های مختلف منجرشده وبه یک خصومت قومی وقبیله ایی تبدیل شود.
لذا بنظرمی رسد درشرایط کنونی تنها راه برای برون رفت ازاین بحران همان توزیع یارانه مکفی به مردم است وبس.
امیدوارم که مسئولان امرلااقل پیشنهاداین حقیررا جدی بگیرندومانند پیش بینی متقن “مرحوم کردوانی” بدست فراموشی نسپارند.

نوشته:فرهاد خادمی کارشناس مسائل اجتماعی

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید