از اواخر سال 1371 به دستور هیأت رئیسه محترم مجلس، نهادی مستقل ، دائمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسیس این مرکز در پاییز سال 1374 به انجام رسید.

مرکز پژوهش‌های مجلس، یک بنیاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی ایران است و هدف از تأسیس مرکز، انجام دادن طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی است.

الف) مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرح ها و لوایح

ب) گردآوری، نقد و تنظیم نظرهای محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاه های اجرایی، نهادها، گروه ها و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه

ج) مطالعه، بررسی و تحقیق نسبت به حسن اجرای قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات اجرایی

د) تأمین نیازهای اطلاعاتی کمیسیون ها و نمایندگان مجلس از طریق تدارک و برقراری نظام اطلاع رسانی

هـ) انجام پژوهش های موردی حسب درخواست هیأت رئیسه، کمیسیون ها و نمایندگان مجلس

و) انجام مأموریت های محوله در رابطه با کتابخانه های مجلس که این گونه موارد زیرنظر مستقیم رئیس مجلس قرار می گیرند؛

ز) اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق نشر کتب و نشریات ح) انعکاس نظرات به واحدها و دستگاه های ذیربط با نظر هیأت رئیسه مجلس.

این مرکز دارای قانون مصوب مجلس بوده و از لحاظ بودجه ، تشکیلات استخدامی و ترتیبات اداری و مالی از مجلس شورای مستقل می باشد. (مشابه دیوان محاسبات)

درحال حاضر بابک نگاهداری، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.

«پست قبلی

پست بعدی»