نتیجه هشدار و اخطار شورای نگهبان به نمایندگان مجلس به کجا رسید؟

عدم رعایت چارچوب ها از سوی نمایندگان مجلس در بحث دخالت در انتصابات دولتی نه تنها مغایر با وظایف نظارتی و قانون گذاری آنهاست بلکه به نوعی مبین عدم پایبندی و خدشه دار سازی اصل تفکیک قوا از سوی نمایندگان متخلف و سهم خواه می باشد. این روزها دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی آنقدر آشکار و قطعی است که صدای همه را در آورده است. شنیدن صدای های اعتراض به عملکرد منافی وظایف مجلس در این عرصه، در ماه های پایانی سال قبل آنقدر زیاد شد که شورای نگهبان را نیز به جرگه معترضان به عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این باره کشاند. بطوریکه صدای اعتراض شورای نگهبان به دخالت پایان ناپذیر نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی موجب شد تا شورای نگهبان به مجلسی ها هشدار بدهد که در صورت ادامه دادن رفتار مذموم مذکور، در بررسی صلاحیت ها در انتخابات مجلس آنها را به عنوان تخلف لحاظ خواهد کرد.

با این وجود شورای نگهبان علاوه بر اخطار و هشدار مذکور به نوعی دوباره مسئله اصلاح قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان را جهت پیان دادن به عملکرد قانون گریزانه قانونگذاران را مطرح کرد تا مانعی قانونی و جدی را سر راه سهمی خواهی های نمایندگان از دولت در قالب انتصابات باز کند.

از این رو و با توجه به جدیت شورای نگهبان در ارتباط با مسئله مذکور و اخطار رسمی به نمایندگان در این باره، سوال اصلی از شورای محترم نگهبان این است که در راستای اعمال قانون برخورد با نمایندگان در این مدت چه اقدامی را انجام داده است؟ آیا شورای نگهبان در عرصه مذکور تنها به اخطار و هشدار بسنده کرده است یا این موضوع را در عرصه اصلاح قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان پیگیری و دنبال می کند؟ آیا مسئله اصلاح قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز سرنوشتی مانند طرح شفافیت پیدا خواهد کرد؟ آیا شورای نگهبان جهت متنبه سازی نمایندگان متخلف از اصول و چارچوب قانونی در کنار طرح اصلاح قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، طرح دیگری را در این باره دارد؟

واقعیت امر این است که پرسش های زیادی در این باره وجود دارد و می توان آن را طرح و از شورای نگهبان طلب پاسخ کرد، با این وجود آنچه در این باره از همه مهم تر است و شامل عمده سوالات مورد نظر در این باره نیز خواهد شد این است که از شورای محترم نگهبان درخواست کرد که همه آنچه را که در این باره در ارتباط با برخورد با تخلفات نمایندگان در عرصه انتصابات در قالب نظارت ها و توبیخ ها و … انجام داده و در حال انجام است را با ارائه و انتشار گزارشاتی در این باره آنها را به اطلاع عمومی برساند و همه را از روند کار مطلع سازد. به بیان جامع تر اینکه ارائه و انتشار گزارش از اقدامات انجام شده و در شرف انجام از سوی شورای نگهبان با هدف اطلاع رسانی و آگاه سازی همه از روند امور مربوطه در این راستا، از جمله مواردی است که جدیت برخورد با تخلفات از سوی شورای نگهبان را نمایان خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید